Samorządy mogą wypłacać pieniądze strajkującym nauczycielom

Ekspertyzy dowodzą, że istnieje prawna ścieżka umożliwiająca samorządom wypłatę wynagrodzeń za czas strajku. – Pracodawcy(w tym przypadku nauczyciele) muszą zawrzeć stosowne porozumienie z organizacjami związkowymi – wynika z ekspertyzy przygotowanej dla Fundacji im. Stefana Batorego.

– Ostrzeżenia, naciski czy narzucanie określonej interpretacji przepisów prawa przez administrację rządową są bezzasadne oraz co najmniej niestosowne – uważa dr Dawid Sześciło.

Już na początku trwającego strajku nauczycieli część samorządów zadeklarowała, że wypłaci im pieniądze za czas protestu. Od razu jednak pojawiły się sygnały płynące m.in. z ust części ministrów czy Regionalnych Izb Obrachunkowych, że takie działanie byłoby złamaniem ustawy i rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Odnosząc się do samej ustawy mówi ona jasno, że w okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Zdaniem dr Dawida Sześciły, eksperta Fundacji im. Stefana Batorego, z tego przepisu nie wynika zakaz wynagrodzenia za okres strajku.

– Przepis jedynie uniemożliwia pracownikom żądania wypłaty za ten okres i domagania się jej na drodze sądowej. Praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego wskazuje jasną ścieżkę, z której skorzystać mogą samorządy, które chcą wypłacić nauczycielom wynagrodzenie za czas strajku. To tzw. porozumienia postrajkowe zawierane pomiędzy pracodawcą, w tym przypadku dyrektorami szkół a organizacjami związkowymi. Takie rozwiązanie jest zgodne z Kodeksem Pracy – tłumaczy specjalista.

Jak dodaje, samorządy samodzielnie decydują o sposobie realizacji zadań publicznych, w tym z zakresu edukacji. Organy administracji rządowej nie mają prawa narzucać treści lub zakresu zobowiązań władz samorządowych wobec strajkujących nauczycieli zawieranych w porozumieniach postrajkowych. Dr. Dawid Sześciło zaznacza, że nie istnieje też podstawa prawna do „karania” jednostek samorządu zmniejszeniem subwencji oświatowej z powodu strajku.

żródło: portal samorządowy